Zakaz
naklejania
reklam!
Twój adres IP
44.220.44.148
Logo UE
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej

Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych”

W celu upowszechnienia wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2019, w tym priorytetu „Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasz projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych” został oceniony pozytywnie i uzyskaliśmy środki finansowe na jego realizację.
Cele projektu to:

 • przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla kadry turystycznej w zakresie organizacji i obsługi imprez dla i z udziałem osób z różnymi dysfunkcjami;
 • przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie kompetencji kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych;
 • popularyzowanie form turystyki alternatywnej, nastawionej na integrację społeczną, a także dobrych praktyk w zakresie szerokiego udostępniania infrastruktury turystycznej.

Projekt „Turystyka dla wszystkich – kształcenie kadr dla turystyki osób niepełnosprawnych”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do 31 grudnia 2019 r., obejmie następujące działania, do których realizacji zapraszamy wszystkie oddziały Towarzystwa, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • Szkolenie animatorów turystyki osób niepełnosprawnych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób organizujących imprezy turystyczne dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację trzydniowych certyfikowanych szkoleń dla 60 osób. Do włączenia się w realizację zadania zapraszamy wszystkie oddziały i jednostki regionalne Towarzystwa z całego kraju, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie miało charakter pilotażowy, a jego program może być w przyszłości dostosowywany do specyfiki grupy. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na planowaniu i organizacji bezpiecznych imprez turystycznych dla środowisk osób niepełnosprawnych. Zagadnienia szkoleniowe będą obejmowały:

 • wprowadzenie w problematykę turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 • przedstawienie głównych form turystyki osób niepełnosprawnych oraz walorów turystyki i rekreacji w aspekcie przywracania sprawności;
 • cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
 • organizację imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w czasie imprez turystycznych przygotowanych dla tychże osób;
 • walory turystyki i rekreacji w aspekcie przywracania sprawności;
 • cele i motywy uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
 • funkcje turystyki osób niepełnosprawnych;
 • główne formy turystyki osób niepełnosprawnych;
 • aktywne formy turystyki w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności;
 • planowanie i organizację imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Program ćwiczeń zaś będzie obejmował:

  • przygotowanie imprezy turystycznej dla osób niepełnosprawnych: sporządzenie regulaminu imprezy, skonstruowanie szczegółowego programu imprezy (przygotowanie scenariusza otwarcia, przebiegu i zamknięcia imprezy), przygotowanie stanowisk imprezy;
  • główne formy turystyki osób niepełnosprawnych;
  • pokonywanie barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne;
  • wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • formy turystyki osób niesłyszących i niewidomych;
  • formy turystyki osób upośledzonych umysłowo.

Organizatorem szkolenia będzie Zarząd Główny PTTK przy współpracy z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 • Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna jako praktyczny etap szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych

Uczestnicy szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych w kolejnym etapie zorganizują w swoim województwie jednodniowe wydarzenie turystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych dla wybranych placówek społecznych, na przykład szkoły z klasami integracyjnymi, ogniska pomocy, uniwersytetu trzeciego wieku, warsztatów terapii zajęciowej, i in. Wydarzenia te odbędą się 28 września 2019 r. w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej i będą miały formę dowolną, uzależnioną od dysfunkcji osób w niej uczestniczących. Każde środowisko będzie zobowiązane do zgłoszenia przedsięwzięcia na specjalnie opracowanej w tym celu karcie zgłoszenia. Z organizacji tego przedsięwzięcia uczestnicy będą zobowiązani przesłać relację, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTTK i profilu społecznościowym PTTK na Facebooku.

 • Sesja popularnonaukowa „Kadra w turystyce osób niepełnosprawnych”

Sesja będzie uzupełnieniem szkolenia kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia animatorów turystyki osób niepełnosprawnych zostaną więc zaproszeni na sesję popularnonaukową pn. „Kadra w turystyce osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się z udziałem praktyków organizujących ciekawe imprezy turystyczne z udziałem osób niepełnosprawnych w ramach dobrych praktyk. Uczestnikami sesji będą również organizacje pozarządowe zainteresowane tą tematyką.

 • Poradnik „(Nie)pełnosprawny turysta”

Poradnik powstanie z myślą o organizatorach imprez turystyki dla i z udziałem osób niepełnosprawnych. Przybliży on w przystępny sposób specyfikę grup turystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych, odniesie się do metodyki obsługi grup turystycznych niepełnosprawnych (ruchowo, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, upośledzonych intelektualnie i in.).

 • Działania promocyjno-informacyjne

Podczas trwania projektu będą zamieszczane aktualne informacje na stronie internetowej Towarzystwa i profilu społecznościowym PTTK na Facebooku, do których udostępniania zapraszamy oddziały z całego kraju, komisje i rady działające przy Zarządzie Głównym PTTK oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także będą promowane działania w mediach oraz poprzez materiały promocyjne projektu: plakaty, ulotki, pakiety szkoleniowe.
Koordynatorem projektu jest Benedykt Wojcieszak, pełnomocnik Zarządu Głównego PTTK ds. dostępności, wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK.

 

© 2006, 2008 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt